Strategie

Op basis van wie wij zijn en alle ontwikkelingen binnen de maatschappij en het onderwijs is het zaak goed te reageren op wat er op ons afkomt aan maatschappelijke verwachtingen. Welke ambitie hebben wij? Hoe vertalen wij dat in doelen wat betreft de onderwijsresultaten, onderwijsvernieuwing (innovatie), personeelsbeleid, schoolorganisatie en aansturing alsmede identiteitsontwikkeling?

Het wordt vooral een grote uitdaging om balans te vinden in de belangrijke - ogenschijnlijke - tegenstellingen:

 • Identiteitsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.
 • Sociale vaardigheden vanuit de samenleving versus sociale oriëntatie vanuit onze identiteit.
 • Kernkwaliteiten die zeker niet in elkaars verlengde liggen (zoals ‘vroomheid’ en ‘assertiviteit’ of ‘ontwikkelingsgericht handelen’ en ‘overdracht van traditie’). 
 • Ons onderscheiden als onderwijs in de stad en samenwerken met partnerorganisaties en de gemeente.

Onze ambitie kunnen wij bereiken door dagelijks optimaal aandacht te besteden aan (ook wel randvoorwaarden genoemd):

 • Ontwikkelen tot sterke personen in multiculturele gezinnen; Onze leerlingen groeien merendeels op in multiculturele gezinnen, waarin identiteitsvraagstukken een belangrijke rol (kunnen) spelen. We zijn een school in de Nederlandse context; onze handelingen en keuzes worden bepaald door onze Islamitische identiteit.
 • Veel aandacht voor basisvaardigheden; Taal, rekenen, wereldoriëntatie, sociale en emotionele ontwikkeling, levensbeschouwelijke identiteit etc. dragen alle bij aan de brede (persoonlijkheids)ontwikkeling van elk kind.
 • Modern onderwijs; Er is veel aandacht voor innovatie (21ste-eeuwse vaardigheden), ICT, techniek en nieuwe technologische ontwikkelingen in ons onderwijs. Wij leren de kinderen hier vanuit veiligheid en vertrouwen mee omgaan. Veerkracht en vaardigheden om om te gaan met onverwachte zaken en oplossingsgericht zijn, staan centraal. Onze leerkrachten zijn toegerust om modern onderwijs te geven.
 • Samenhangend onderwijs bieden; We kunnen het niet alleen. Goede samenwerking met de ouders en voor- en buitenschoolse partners is nodig zodat er een samenhangende aanpak ontstaat. Onze overtuiging is dat door meer samenhang het effect van elke interventie vergoot wordt en er meer inclusiviteit ontstaat.

Ambitie 2023

Voortbouwend op onze identiteit, missie, visie en kernwaarden hebben wij als Islamitisch College de volgende ambitie waar we dagelijks aan werken, door en met iedereen in de organisatie, vanuit randvoorwaarden die wij steeds versterken:

Het Islamitisch College biedt excellent onderwijs aan in Schiedam, met moderne onderwijsmethodes en -middelen waarin onderwijs op maat centraal staat. Leerlingen bereiden zich op basis van hun talenten en mogelijkheden voor op participatie in de maatschappij van morgen. Samen met ouders en ketenpartners realiseren wij dit. Wij hebben leuke scholen waar leerkrachten graag willen werken en leerlingen en ouders zich prettig en thuis voelen.

Doelstellingen

Onze ambitie leidt tot een set aan doelstellingen waar we de komende jaren aan werken. Wij monitoren jaarlijks de voortgang. Onze doelen delen wij in naar:

 • onderwijsopbrengsten;
 • onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing;
 • personeel / hrm;
 • organisatieontwikkeling;
 • identiteit.