Nieuws

21 februari 2023

Zoals jullie weten zijn wij gezegend met een nieuwe school in Maassluis, IBS De Reiziger, per 1 augustus 2023. Op 15 februari hebben wij een informatieavond gehouden op de locatie waar wij inshaAllah de komende jaren in zullen groeien. Tijdens deze avond hebben wij jullie een terugkoppeling beloofd op een aantal onderwerpen. In deze brief hopen wij iedereen te informeren op die onderwerpen.

200323 Informatiebrief ouders _ IBS De Reiziger (3) (1)

3 februari 2023

Nieuwe School in Maassluis!

Wij mogen het u eindelijk officieel laten weten! De naam van onze nieuwe school in Maassluis is : IBS De reiziger. In augustus 2023 zal IBS De reiziger haar deuren openen!

Op 15 februari 2023 om 18:00 a.s. zal er een informatieavond worden gehouden op de tijdelijke vestiging van de school. Kardinaal Alfrinkschool te Doctor Jan Schoutenlaan 3 in Maassluis.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht op de website www.ibsdereiziger.nl en via bijgesloten brief.
BM-2023008

Nieuwe school in Delft

Geruime tijd hebben wij als stichting geprobeerd om een school te stichten in Delft. De gemeenteraad van Delft sloot altijd de voordeur, waardoor wij tot op heden geen mogelijkheid hebben gehad om een school te stichten. De laatste afwijzing was in 2020. Tegen dit besluit is de SIC in beroep gegaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op 1 april van dit jaar besloot DUO dat SIC tóch een school mag stichten in Delft, ondanks de afwijzing door de gemeente.

DUO heeft in het administratieve beroep geconcludeerd dat IC met haar prognose aannemelijk heeft gemaakt dat de school voldoet aan de stichtingsnorm. Op grond van het overgangsrecht van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ komt de door IC verlangde school voor bekostiging in aanmerking. Momenteel zijn wij met gemeente Delft in gesprek voor huisvesting. We zijn voornemens om in schooljaar 2022/2023 de deuren te openen voor onze derde school!

Maar liefst 4 school aanvragen in behandeling! 

Voor de zomervakantie van 2021 heeft het Islamitisch College vier school aanvragen ingediend bij DUO: 

  1. PO Schiedam
  2. PO Vlaardingen
  3. PO Maassluis
  4. VO Schiedam

In de nieuwe vorm van scholen aanvragen is het zaak dat de initiatiefnemers eerst voldoende ouderverklaringen verzamelen. Voor alle vier de scholen hebben wij ruim voldoende ouderverklaringen ingezameld. De volgende stap was het indienen van de school aanvragen met de bijbehorende documenten. Inmiddels heeft het IC aan al die voorwaarden voldaan. 

Op dit moment worden de aanvragen onderzocht door de onderwijsinspectie en beoordeeld. Het besluit over de vier aanvragen moet uiterlijk in mei 2022 rond zijn. Vol goede hoop wachten wij het besluit van de minister af. 

Veranderingen in CAO PO 

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. . Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.  

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:   

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald;
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs;  
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021;
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. 

 

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de CAO voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.  

Nationaal Programma Onderwijs

Vanwege de Corona crisis en de opgelopen onderwijsachterstanden heeft de overheid besloten een speciaal programma in het leven te roepen, namelijk het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO). Ongeveer € 5,8 miljard uit het NPO gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leer vertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. In schooljaar 2021/2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Bent u benieuwd naar wat het programma precies is en wat de stappen zijn? Lees dan verder op: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo 

Daarnaast is de arbeidsmarkttoelage in het leven geroepen. De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om tijdens het NPO het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken, en zo het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met een groot risico op onderwijsachterstanden hebben vaker moeite om vacatures te vullen en een hoger verloop. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Ook onze scholen hebben recht op de arbeidsmarkttoelage. De hoogte van de toelage hangt uiteraard ook af van het budget dat voor de vestiging beschikbaar is. De uitwerking hiervan wordt besproken met de PGMR.