Zorg

Binnen het IC vinden wij het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Daarvoor willen wij een goede sfeer scheppen op school. Elk kind mag daarbij zijn wie hij of zij is. Er is aandacht voor de eigenheid in ieders ontwikkeling. Kinderen mogen verschillen: in het leren zelf, in hun beginpunt en hun eindpunt. Niet elk kind is op hetzelfde moment toe aan dezelfde leerstof. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie nodig. Die bieden wij. Het is onze taak als team om het uiterste te halen uit de mogelijkheden van ieder kind. Ook kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis proberen we zo goed mogelijk op te vangen en te integreren door onderwijs aan te bieden volgens hun onderwijsbehoeften.

Hiervoor volgen wij de ontwikkeling van kinderen goed. We letten daarbij zowel op de cognitieve prestaties (via het systeem ParnasSys) als de sociaal-emotionele en psychomotorische ontwikkeling (via het systeem Op School). Twee keer per jaar wordt in beide leerlingvolgsystemen een screening en analyse gedaan om te kijken waar een kind staat. Als dat nodig is, worden aan de hand van deze screening interventies uitgezet. We houden daarbij dus ook voor de eigenheid en persoonlijkheid van een kind.

Wij werken op onze scholen opbrengstgericht. Dit betekent dat de onderwijsopbrengsten centraal staan. Onder opbrengsten vallen zowel de cognitieve resultaten van leerlingen als de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. We zetten ons in om die opbrengsten zo hoog mogelijk te krijgen en doen dat door bewust, systematisch en cyclisch te werken.

We stellen daarvoor doelen. Die doelen worden in het groepsplan geformuleerd en uitgewerkt. We werken volgens het directe-instructie-model (DIM), waarbij leerlingen op drie niveaus les krijgen. Per leerling worden daarnaast doelen, middelen en organisatie in een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Zo werken wij binnen de groepen al naar niveau en kunnen wij verschillen binnen groepen goed hanteren.

Passend onderwijs

Bovenstaande is niet voor alle leerlingen toereikend; sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. Wij zien het als onze plicht om te kijken welke zorg er nodig is en of wij die kunnen bieden. Onze visie daarop is als volgt:

Wij vinden dat elk kind unieke talenten bezit die ontwikkeld kunnen worden. Die kans tot ontwikkeling willen wij bieden. We bekijken per leerling of we de leerling passend onderwijs kunnen bieden. Heeft een leerling zeer specifieke onderwijsbehoeften, dan volgt een bespreking in het Breed Ondersteuningsteam en zoeken we daarbinnen naar het meest passende onderwijs.

Bij het bieden van zorg werken wij volgens de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek, een methode die ons in staat kinderen beter te ondersteunen:

 • De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal;

 • Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn of haar omgeving;

 • Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van het leren;

 • Positieve aspecten van het kind, de groep, de school en de ouders zijn van groot belang en benadrukken wij;

 • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren;

 • Doelgericht werken: het team formuleert korte- en langetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen;

 • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze visie op zorg staat in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin vertellen we hoe we de zorg op onze school geregeld hebben, welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe we de kwaliteit van die ondersteuning waarborgen. Het SOP wordt elke 4 jaar ingericht en jaarlijks geëvalueerd, omdat het kan zijn dat leerkrachten of intern begeleiders tot nieuwe inzichten komen die hierin verwerkt zouden moeten worden.

In het SOP maken we onderscheid tussen vier zorgniveaus:

 • Basiszorg: algemene reguliere preventieve begeleiding in de groep;

 • Speciale zorg (met intern onderzoek): gerichte intensieve begeleiding in de groep door de leerkracht;

 • Speciale zorg (met extern onderzoek): extra begeleiding binnen/buiten de groep met inzet van externen;

 • Zeer speciale zorg.

Samenwerken

Het is onze visie om zoveel mogelijk leerlingen de kans te bieden om hun talenten te ontwikkelen, ook als ze extra zorg nodig hebben. Toch kunnen wij niet alle zorg inkopen die er maar nodig zou zijn. Door goed met partners samen te werken, proberen we iedereen de juiste zorg en de juiste vorm van onderwijs aan te bieden. Want door die samenwerking kunnen we gezamenlijk zorg inkopen en onderling expertise uitwisselen. Het bovenschoolse, multidisciplinaire team dat bij ons intern werkt aan passend onderwijs neemt daarom ook deel aan kennisteams in de wijken en gemeenten.