Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg komt bij IC in verschillende lagen van de organisatie terug:

  • Overleg tussen IB-er en leerkracht op leerling- en groepsniveau;
  • Overleg in fasevergaderingen; 
  • Overleggen in teamvergaderingen; 
  • Overleggen in MT-vergaderingen; 
  • Overleggen in BMT-vergaderingen; 
  • Overleggen in DO-vergaderingen;
  • Overleggen tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuurder.

Wij hebben daarnaast vaste afspraken rondom het geven van onderwijs. We hanteren bijvoorbeeld het DIM-model en het drieslagmodel. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de meerdere afspraken die we hebben vastgesteld. Middels klassenconsultaties (schools + bovenschools) wordt hier grip op gehouden. Ook wordt er door de IB-ers begeleiding geboden naar aanleiding van de bevindingen. Die bevindingen gaan niet alleen over de klassenconsultaties, maar ook over de leerresultaten.

Leerresultaten komen in de cyclus tot 2 maal terug stichtingsbreed, namelijk in de midden monitoring en de eind monitoring. De scholen hebben op elk gebied hun eigen schooldoelen geformuleerd. Deze worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Daar waar uitschieters zijn, komt altijd meer aandacht. Zowel in de analyse als in de praktijk wordt er gekeken naar wat dan nodig is om de kwaliteit op orde te brengen/houden. De verwachting is dat uit elke analyse gerichte interventies volgen t.b.v. onderwijsverbetering. Deze worden onderbouwd en bediscussieerd in BMT en komen vervolgens tot uitvoering. Later worden deze weer besproken, bijgesteld en geborgd volgens de PDCA-cyclus die we hanteren.

Tussen de analyses wordt er veel aandacht besteed aan onderwijs en begeleiding t.b.v. leerresultaten bijvoorbeeld door lesaanbod en differentiatie. Andere doelen komen jaarlijks terug, maar in een andere vorm van analyse en bespreking. Denk bijvoorbeeld aan welbevinden, tevredenheid enz. De doelen zijn terug te vinden in de schoolplannen en het strategisch beleidsplan. De doelen van het SBP, en daarmee indirect ook die van de schoolplannen, komen drie keer in het jaar terug in de managementrapportage. We hanteren een overzicht welke items in welke managementrapportage besproken wordt.

Kwaliteitscultuur

Als IC vinden wij professionalisering binnen de stichting belangrijk, omdat dit direct effect kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt dan ook jaarlijks budget voor vrijgemaakt. Daarom kijken de MT's jaarlijks naar waar het team behoefte aan kan hebben of wat noodzakelijk zou kunnen zijn. Naar aanleiding van deze constateringen worden teamscholingen (van tevoren) gepland in de jaarplanning, waar leerkrachten en werkgroepen zeggenschap over hebben. Daarnaast is er nog ruimte voor individuele professionalisering. Dit geldt ook voor de directies. Zij nemen bijna jaarlijks deel aan verschillende vormen van professionalisering in overleg met de bestuurder. In de schoolplannen staat beschreven/opgenomen op wat voor wijze de teams zich willen professionaliseren.

Iedereen binnen het IC krijgt de ruimte voor professionalisering. Vaak zijn klassenconsultaties, POP's en functioneringsgesprekken leidend voor de professionalisering. Dit gebeurd wel altijd in samenspraak. De behaalde resultaten van een groep zijn uitermate belangrijk voor een leerkracht. Dit weegt ook mee in het maken van keuzes rondom professionalisering. Door middel van begeleiding willen we hier meer bewustwording voor creëren onder de leerkrachten. Wanneer leerkrachten een aanvraag doen voor professionalisering, wordt er altijd gekeken naar de nut en noodzaak hiervan. Ofwel past het in het ontwikkelingsprofiel van de medewerker, past het in de bekwaamheidseisen en het beroepsprofiel. Binnen de scholen hanteren we competentieboekjes die hier pijlers voor zijn.

Leraren hebben daarnaast de verantwoordelijkheid om onderwijsprestaties op peil te houden, maar ook te analyseren samen met de betreffende IB-er. Hiermee wordt ook verwacht dat zij iets van deze resultaten vinden. De leerkracht bespreekt zijn/haar bevindingen met de IB-er uit de fase. Dit krijgt t.z.t. weer een plek in de analyse de school. Zodoende heeft de leerkracht niet alleen de verantwoordelijkheid over de onderwijsprestaties, maar ook zeggenschap over de onderwijsprestaties. Die zeggenschap hebben leerkrachten over meerdere processen binnen de school. We zien hier nog wel veel verschillen in leerkrachten en de mate van eigenaarschap wanneer het om zeggenschap gaat.

Momenteel proberen wij deze eigenaarschap meer vorm te geven middels professionalisering, maar ook minder sturing vanuit MT en meer vanuit de werkgroepcoördinatoren.