Kwaliteit

Er zijn een aantal manieren waar het Islamitisch College werkt aan kwaliteitsverbetering. Daarbij behoort in ieder geval het werken met bekwaam personeel, goede methoden, het consequent opvolgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van onderwijs met behulp van het schoolplan/strategisch beleidsplan. 

Bekwaam personeel 

Zonder goed personeel kan een school niet functioneren en worden gebruikte methoden niet werkbaar is. Zij zijn de mensen waar u uw kind aan toevertrouwd en die onderdeel zijn van de vorming van het kind. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol worden gebruikt. 

Binnen het Islamitisch College werkt niemand alleen. Er is veel aandacht en tijd voor samenwerking en het uitwisselen van kennis. Onderwijs is continu aan het veranderen, waardoor eenieder binnen de organisatie mee moet kunnen bewegen. Daarom zijn er elk schooljaar studiedagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun belangrijke taak (het geven van goed onderwijs) nog beter te kunnen verrichten. Binnen onze stichting investeren we behoorlijk in het onderwijzen van ons onderwijspersoneel. 

Goede methoden

Binnen het Islamitisch College kiezen we onze methoden zorgvuldig uit. Hierbij gaan we aantal zaken na: 

  1. Past de lesmethode bij de populatie kinderen; 

  2. Past de lesmethode bij de onderwijsbehoefte van het kind;

  3. Is de lesmethode uitnodigend genoeg?;

  4. Vervult de lesmethode de extra behoefte die kinderen kunnen hebben; 

  5. Voldoet de methode aan de kerndoelen? 

Bovenstaande vragen zijn leidend voor het aanschaffen en hanteren van een methode. Ook voor de methoden die langere tijd gehanteerd worden regelmatig geëvalueerd. Dit wordt bottom-up gedaan. Dat wil zeggen dat ons onderwijspersoneel, die ten slotte hiermee werken, meebeslissen over het al dan niet wijzigen of aanschaffen van een methode. Bovenstaande overwegingen worden hierin meegenomen. 

Resultaten van de leerlingen

Onder opbrengsten (link) leest u meer over de resultaten van ons onderwijs. 

Schoolplan/strategisch beleidsplan

Wij geven ons onderwijs vorm door te werken naar doelen. Die doelen liggen vastgelegd in het strategisch beleidsplan (link) wat een looptijd heeft van 4 jaar. Deze wordt op bestuursniveau opgesteld, gemeten en geëvalueerd. Zodoende worden de doelen gemonitord. De bestuurder verantwoord de voortgang van deze doelen bij het algemeen bestuur middels een managementrapportage. Die wordt weer ingevuld door input vanuit de staf, directie en team. 

De schoolplan is een uitwerking van het strategisch beleidsplan op schoolniveau en heeft ook een looptijd van 4 jaar. De doelen worden hier concreter uitgewerkt naar handelingen op school. Zij monitoren dit jaarlijks in het jaarplan. Hierin wordt ook hetgeen wat bijgestuurd moet worden in beschreven. Wilt u meer informatie over onze scholen? Neem dan gerust een kijkje op de website!